Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy rekonwersji

RODZAJE POMOCY

 1. Zajęcia grupowe
 2. Doradztwo zawodowe
 3. Przekwalifikowanie zawodowe
 4. Pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania byłego żołnierza do ośrodka szkolenia lub odbywania praktyki zawodowej, art. 120 ust. 2 pkt.2.
 5. Pokrycie kosztów zakwaterowania w okresie szkolenia lub praktyki zawodowej, art. 120 ust. 2 pkt. 3.
 6. Żołnierze, którzy są zwolnieni z zawodowej służby wojskowej z powodów, o których mowa w art. 111, pkt. 3, 8, 9 litera b i pkt. 10 oraz art.. 112 pkt. 3, 4 i 5 ustawy, korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu w administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju, art. 119 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r., (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z póź. zm.).

ZAJĘCIA GRUPOWE

Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej z przyczyn,o których mowa w art. 111 pkt 3,8,9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 pkt 3-5 ustawy, dowódca jednostki wojskowej kieruje tego żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem i właściwym dyrektorem COAZ lub OAZ
Żołnierz zawodowy, może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.
Zajęcia grupowe realizowane są w wymiarze do trzech dni przez dyrektorów COAZ lub OAZ, właściwych ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową. Są to szkolenia informacyjno - doradcze, podczas którch informuje się o:

- sytuacji finansowo- prawnej żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej;

 • możliwościach przekwalifikowania zawodowego;
 • możliwościach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • możliwościach odbywania praktyk zawodowych;
 • sytuacji społeczno- zawodowej byłych żołnierzy zawodowych oraz problemach ich adaptacji do cywilnego rynku pracy;
 • wybranych zagadnieniach psychologii sukcesu;
 • rynku pracy i możliwościach zatrudnienia;
 • aktywnych metodach poszukiwania pracy;
 • zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmów z pracodawcami.

Ponadto zajęcia są okazją do indywidualnych konsultacji oraz spotkań z „ludźmi sukcesu”, pracodawcami oraz przedstawicielami firm doradztwa personalnego.

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe jest formą specjalistycznej pomocy zwalnianym żołnierzom zawodowym w podejmowaniu optymalnych decyzji związanych z wyborem miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania. W jego ramach udzielane są indywidualne porady zawodowe oraz organizowane i realizowane w systemie grupowym zajęcia informacyjno - szkoleniowe.

Podpowiadamy:

 • jak określić własne predyspozycje, zainteresowania i oczekiwania zawodowe;
 • jak dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych;
 • jak skutecznie poszukiwać pracy;
 • jak przygotować życiorys i list motywacyjny;
 • jak rozmawiać z pracodawcą.

Uczymy:

 • jak pokonać stres wywołany brakiem pracy;
 • jak uwierzyć w siebie;
 • jak wytyczać cele zawodowe.

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy, może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub z przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.
Koszt przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu pokrywa się w wysokości 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy zakończył szkolenie.
W ramach przekwalifikowania finansuje się też koszty:

  1. dwudziestu przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem,
  2. trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określony w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się powyżej 50 kilometrów w jedną stronę. Pokrycie kosztów dokonuje się na podstawie oryginalnych rachunków i biletów.
Zwrotu kosztów przejazdów i noclegów dokonuje:

 • żołnierzowi zawodowemu, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową,
 • byłemu żołnierzowi zawodowemu, właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego,


Procedura uzyskania środków finansowych na przekwalifikowanie:

 1. Żołnierz zawodowy, który jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej na podstawie art. 120, ust.3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, składa w jednostce wojskowej wniosek do dyrektora WBE. Wniosek ten dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej.
 2. Były żołnierz zawodowy, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej, składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosek do dyrektora WBE.
  Wniosek ten Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ
 3. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego.
 4. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty szkolenia, poprzez:
  • przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie faktury lub rachunku wystawianego przez tę instytucję,
  • wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie, po przedstawieniu przez tego żołnierza oryginału rachunku (faktury), potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy realizowane przez pracowników rekonwersji polega na udzielaniu żołnierzom zawodowym pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a pracodawcom znalezienie odpowiednich pracowników.

Poszukującym pracy umożliwiamy:

 • pomoc w poszukiwaniu pracy zgodnej z wykształceniem, predyspozycjami i wymaganiami;
 • możliwość uczestnictwa w organizowanych przez organy rekonwersji kadr targach i giełdach pracy;
 • dostęp do informacji o lokalnym rynku pracy.

Pracodawcom zapewniamy:

 • możliwość zatrudnienia wartościowych, wysoko wykwalifikowanych kandydatów do pracy na różnych stanowiskach;
 • gotowość do stałej współpracy w zakresie doboru personelu;
 • możliwość ukierunkowania przekwalifikowania zawodowego według wymogów pracodawców.

PRAKTYKI ZAWODOWE


Praktyki to zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych w toku nauki w sytuacji zbliżonej do przyszłej pracy.
Z praktyki zawodowej może korzystać uprawniony żołnierz jeżeli:

 • jest w trakcie wypowiedzenia stosunku służbowego przez właściwy organ wojskowy;
 • praktyka stanowi integralną część programu przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu;
 • jej odbycie jest niezbędne do uzyskania zatrudnienia na cywilnym rynku pracy

Aby otrzymać zgodę na odbycie praktyki zawodowej we wskazanym przez siebie miejscu (firmie, zakładzie, instytucji) należy złożyć stosowny wniosek (uprzednio zaakceptowany przez przełożonego) i uzyskać pozytywną decyzję dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki
tel. 261347357
fax. 261347509
wkusuwalki@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.