Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura rekrutacji do tsw

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

 >> terytorialsi.wp.mil.pl <<

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to: 

 • możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;
 • praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby);
 • służba w pobliżu miejsca zamieszkania;
 • udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu;
 • atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

Wymagania dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej(tsw):

Do terytorialnej służby wojskowej (tsw) może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki: 

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • osiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego;
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji;
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje: 

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej (tsw):
Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza tsw, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz tsw pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby. 


Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie lub dyspozycyjnie

 • rotacyjnie - w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy;
 • dyspozycyjnie - poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej.

PROCEDURY REKRUTACJI

Osoba ubiegająca się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego, trwającego powyżej trzech miesięcy, osoby ubiegającej się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

Do wniosku osoba załącza następujące dokumenty: 

 1. odpis uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia;
 2. kopię dowodu osobistego, po okazaniu oryginału.

Do wniosku osoba może załączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w przypadku, gdy osoba składająca wniosek jest jej członkiem;
 • zaświadczenie szkoły realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, w przypadku, gdy osoba składająca wniosek jest jej absolwentem;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Wniosek składa się osobiście odwiedzając Wojskową Komendę Uzupełnień w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 21a) lub elektronicznie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), wcześniej należy zarejestrować się na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl Z kandydatami, którzy wybiorą tą drogę nawiązany zostanie kontakt telefoniczny. Rekruter WKU zaprosi ochotnika do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które swoje prace prowadzi dwa razy w miesiącu. Tam mają miejsce wszystkie etapy kwalifikacji z wręczeniem karty powołania włącznie.


Wniosek o powołanie do tsw

Wzór wypełnionego wniosku


Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostanie powołany do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz w miesiącu, w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Osoby, które nie odbyły czynnej służby i nie złożyły przysięgi wojskowej po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji, kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.

Osoby, które nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej lub posiadające kategorię D tej zdolności po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po otrzymaniu rekomendacji komisji rekrutacyjnej, kierowani są do:

 • do wojskowej komisji lekarskiej — w celu określenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • do wojskowej pracowni psychologicznej — w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe.

W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.


Służba w Wojskach Obrony Terytorialanej zapewnia uposażenie w wysokości 117,14 zł za każdy dzień ćwiczenia oraz 411 zł za gotowość do służby. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu (1 weekend) żołnierz tsw otrzymuje 645,28 zł netto.


Szczegółowe informacje na temat terytorialnej służby wojskowej można uzyskać w Wydziale Rekrutacji WKU w Suwałkach (tel. 261 347 357).


 Znajdziecie nas Państwo również w mediach społecznościowych:

www.facebook.com/suwalkiwku/

www.twitter.com/wku_suwalki

 

 

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki
tel. 261347357
fax. 261347509
wkusuwalki@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.